Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Kvalitet på DjH

Kvalitetsmål, -politik og værktøjer

Kvalitet på Den jydske Haandværkerskole kendetegnes ved:
At elever og kursister oplever DjH's medarbejdere som værende en del af en helhed, der arbejder sammen for at få skolen til at fungere, så elevers og kursisters berettigede forventninger til skolen opfyldes.

At medarbejderne tydeligt ses og opleves som værende kompetente til de opgaver, de har ansvaret for at løse.

At skolens elever og kursister oplever et højt informationsniveau med hensyn til egen situation på skolen i relation til planlagt undervisningsforløb samt eventuelt ophold på skolehjem og kursushotel.

At man som elev løbende kan konstatere, at der er nøje sammenhæng mellem planlagte forløb, som man er informeret om, og det faktisk gennemførte forløb, og at evt. hensigtsmæssige ændringer er kendte og begrundede. Ligeledes at den enkelte elev kan konstatere om de opstillede og annoncerede mål nås.

At elever og kursister kender organisationsstrukturen på skole og skolehjem og dermed er bekendt med klagevej, så "problemer" løses inden de bliver alvorlige og akutte. Elever og kursister oplever, at skolens medarbejdere er indstillet på at tage sig af evt. problemer så snart de opstår, og at kritik – såvel positiv som negativ – er legalt og ønskeligt. 

Evalueringskultur

På Den jydske Haandværkerskole har vi i dag en række metoder og værktøjer der tilsammen udgør "Kvalitetssikring på DjH". Endvidere deltager DjH i TSØ-kvalitetudviklingsgruppen, hvor 8 skoler sammen med ekstern partner er langt fremme i udvikling af benchmarkanalyser. Dette samarbejde er udvidet til også at indbefatte andre skoler via FS-Benchmarknetværket.

Aktiviteterne er: 

Kvalitetsmålinger

* Eksisterende målinger/aktiviteter
** Fremtidige målinger/aktiviteter

 • Undervisningsevaluering*
 • Evaluering af projekter, opgaver og prøver*
 • Kundetilfredshedsundersøgelse*

Omverden

 • Tilfredshed med uddannelse i forhold til job**
 • Virksomhedernes tilfredshed med afgangselever*
 • Kvalifikationsbehovsanalyse*
 • Virksomhedstilfredshed med DjH*
 • Uddannelsesudvalg m.m.*

Medarbejdere

 • Tilfredshedsundersøgelse*
 • Medarbejdersamtaler*
 • APV*
 • Medarbejderudvikling og –udviklingsplan*
 • KVIK jf. EFQM

Kvalitetsregnskab

 • Status*
 • Opfølgning og handlingsplan*

Eksterne evalueringer

 • Samarbejde med øvrige skoler i FS-regi* (specielt KVU)
 • ESØ-samarbejde*
 • Erhvervsakademi-samarbejde**
 • Censorkorps*

For at sikre at vore kvalitetsmål opfyldes, gennemføres der løbende evaluering og selvevaluering, idet såvel studerende, lærere, eksterne vejledere og eksterne censorer (KVU) er parter i den samlede evalueringskultur. Hovedindsatsområder er:

Bekendtgørelse/studieordning/lokal undervisningsplan (Målbeskrivelser)

Dette indsatsområde beskæftiger sig med de faglige kompetencer, hvor der rettes fokus på om de mål, der beskrives i bekendtgørelse/studieordning/lokal uddannelsesplan nås. Indikatorer er, om den studerende kan løse opgaver, tests, prøver og projektopgaver med et tilfredsstillende resultat. Ved afslutning af projektforløb foretages evaluering i forbindelse med projektfremlæggelse. Lærerteams foretager endvidere løbende en vurdering af den enkelte elevs/studerendes faglige kompetencer.

På flere uddannelser vurderes slutmål endvidere eksternt af skuemestre eller fagkomite. På KVU gælder, at i forbindelse med eksamen udfylder eksterne censorer et spørgeskema til vurdering af de studerendes faglige kompetencer. For at verificere om de mål der er beskrevet i bekendtgørelse og studieordning nu også er tidssvarende, udføres løbende møder med eksterne vejledere og uddannelsesudvalg. Der udsendes endvidere spørgeskemaer til dimitterede samt virksomheder, for at afklare om de dimitterede besidder de ønskede kompetencer.

Skolemiljø (Studiemiljø og læringsproces)

Dette indsatsområde beskæftiger sig med studiemiljø og læringsprocesser. I forbindelse med studiemiljø rettes primært fokus mod de studerendes oplevelse af de fysiske rammer og hjælpefunktioner på skolen, dette sker gennem en spørgeskemaundersøgelse ved afslutning af hvert uddannelsestrin.

Overordnet sikres DjH’s kvalitetsarbejde af en styregruppe bestående af 3 personer. DjH udspringer af højskolen, og derfor er det hele menneske og den samlede oplevelse i centrum.

Kvalitetsarbejdet udspringer af TQM-filosofien, senere forenklet i EFQM. Således anvendes CFM, QFD og LFM som ledelsesværktøjer alle afledt af TQM.

Der anvendes kvalitetshjul til sikring af overblik samt ansvars- og procedurebeskrivelser på relevante områder til sikring af interne og eksterne processer. Der anvendes både intern og ekstern audit.

Brugertilfredshed og en positiv oplevelse af DjH vægtes særligt højt, og her fokuseres på 3 temaer.

Elevtilfredshed

EUD-eleverne har tilkendegivet, at Den jydske Haandværkerskole formår at leve op til deres forventninger. Der er i 2015 afgivet i alt 23.989 afkrydsninger i årets evaluering Ærligt Talt, som alle elever udfylder. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer:
7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø:

 • Kontakt til skolen, herunder administrationen
 • Kantineforhold
 • Indkvartering
 • Serviceniveau
 • Studievejledning
 • Studiemiljø
 • Det samlede ophold

5 temaer vedrørende undervisning:

 • Udbytte af undervisning
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisningens gennemførelse
 • Lokaler og udstyr
 • Egen indsats

7,93 i gennemsnit er en meget høj tilfredshedsgrad, og er en smule højere end resultatet i 2014. Der er fokus (procedure) på alle afvigelser uanset retning. 

I DjH 2016 er der særligt fokus på den samlede oplevelse. I 2015 har vi taget et nyt værktøj i brug, der kan undersøtte både områdebaserede og tværgående processer i udviklingen af den samlede oplevelse.

Spotevaluering

Der foretages løbende spotevaluering af undervisningsmiljøet på Den jydske Haandværkerskole. Evaluering af undervisningsmiljø kører sideløbende med den evaluering, som alle elever gennemfører for hver skoleperiode. Der er såvel elevråd som brugergrupper, der kvalificerer de kvantitative målinger.

Benchmark

I den seneste nationale elevtilfredshedsundersøgelse – UVM nov. 2015 – viste eleverne på Den jydske Haandværkerskole igen stor opbakning og tilfredshed med DjH, med en svarprocent på 93 og en score på 87 på en 100-skala på både spørgsmålet om ”Jeg trives på skolen” og ”Hvordan vurderer du forholdende på skolen som helhed?”

Deloitte fremlagde i 2015 en analyse, der belyser potentialet for flere praktikpladser og undersøger, hvor gode skolerne er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Der er taget afsæt i tallene 2011-13. Der er stor forskel på skolerne, også når man, som noget nyt, tager hensyn til skolernes rammevilkår.